Tin trong tỉnh

35 cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng năm 2024 hưởng lợi nguồn thu từ ERPA của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 5/7, phê duyệt danh sách cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng năm 2024 hưởng lợi nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Cụ thể, có 35 cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng năm 2024 hưởng lợi nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống thuộc 5 huyện.

Trong đó, huyện Tương Dương có 6 cộng đồng, trong đó có 04 cộng đồng thuộc xã Nga My (gồm: Cộng đồng bản Na Ngân, cộng đồng bản Nga Kho, cộng đồng bản Xốp Kho, cộng đồng bản Canh); 02 cộng đồng thuộc xã Xiêng My (gồm: cộng đồng bản Piềng Ô, cộng đồng bản Noong Mò).

Huyện Con Cuông có 5 cộng đồng, bao gồm: Cộng đồng bản Tông, cộng đồng bản Mét, cộng đồng bản Đình, cộng đồng bản Xiềng, cộng đồng bản Na Cọ đều thuộc xã Bình Chuẩn.

Huyện Quỳ Hợp có 17 cộng đồng, trong đó có 02 cộng đồng thuộc xã Nam Sơn (gồm: Cộng đồng xóm 1, cộng đồng xóm 2); có 02 cộng đồng thuộc xã Bắc Sơn (gồm: cộng đồng bản Vạn Nguộc, Cộng đồng bản Mánh thuộc); 03 cộng đồng thuộc xã Châu Lý (gồm: cộng đồng bàn Vực, cộng đồng bản Thắm, cộng đồng bản Côn Xáo); cộng đồng xóm Thái Sơn thuộc xã Châu Thái; 02 cộng đồng thuộc xã Châu Cường (gồm: cộng đồng bàn Khì, cộng đồng bản Tèo); cộng đồng bản Trung Thành thuộc xã Châu Thành; 02 cộng đồng thuộc xã Châu Tiến (gồm: cộng đồng bản Phúc Tiến, cộng đồng bản Hợp Tiến); 03 cộng đồng thuộc xã Châu Hồng (gồm: cộng đồng bản Phẩy, cộng đồng bản Ngọc, cộng đồng bản Huống); cộng đồng bản Món thuộc xã Hạ Sơn.

Huyện Quỳ Châu có 4 cộng đồng, bao gồm: Cộng đồng bản Cướm và cộng đồng bản Na Lạnh thuộc Xã Diễn Lãm; cộng đồng bản Liên Minh và cộng đồng bản Nật Trên thuộc xã Châu Hoàn.

Huyện Quế Phong có 3 cộng đồng, bao gồm: Cộng đồng bản Quyn, cộng đồng bản Chiếng Huống; cộng đồng bản Tạ đều thuộc xã Quang Phong.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống căn cứ danh sách cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng được phê duyệt, lập Kế hoạch tài chính năm 2024 theo đúng quy định.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thực hiện các hoạt động của các đối tượng hưởng lợi từ ERPA theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống công khai danh sách đối tượng hưởng lợi tại cơ sở bằng các hình thức niêm yết công khai tại trụ sở UBND các huyện, xã, website của đơn vị.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, UBND các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, Tương Dương, UBND các xã có cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu, đối tượng hưởng lợi, trách nhiệm kiểm tra, soát xét, thẩm định, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh sách cộng đồng dân cư tham gia hoạt động quản lý rừng năm 2024 hưởng lợi nguồn thu từ ERPA của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP