Tin trong tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Nghệ An

Ngày 09/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã ký Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/10/2023.

Theo đó, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Theo Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND, Sở Xây dựng có 23 nhiệm vụ và quyền hạn. Trong đó, Sở có trách nhiệm tham mưu, trình UBND tỉnh các Dự thảo quyết định, kế hoạch liên quan đến ngành, lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công của UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và các văn bản khác trong ngành, lĩnh vực xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Sở có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định cũng như thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Sở có quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng đối với cá nhân, Chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng; Chứng chỉ hành nghề kiến trúc, Chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Thực hiện và phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra và giám sát chất lượng kiến trúc trong dự án đầu tư xây dựng.

Sở có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; cấp Giấy phép xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài.

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định. Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch, thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng theo quy định.

Sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (cấp nước đô thị và khu công nghiệp; thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị) trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt...

Cùng với đó, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản; các giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành...

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

Lãnh đạo Sở Xây dựng có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, có: Văn phòng (bao gồm cả công tác pháp chế); Thanh tra.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm: Phòng Quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị; Phòng Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; Phòng Quản lý Nhà và thị trường bất động sản; Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sở có 02 đơn vị sự nghiệp, gồm: Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An; Trung tâm kiểm định xây dựng Nghệ An.

Tuỳ theo đặc điểm, tình hình cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng của tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định việc thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Xây dựng được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP