Kinh tế

Chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô, bán nền trái phép và tăng cường quản lý đất đai.

Trước tình trạng nhiều hộ gia đình, cá nhân tự ý chia nhỏ thửa đất ở, đất vườn ao liền kề đất ở, đất trồng cây lâu năm để thực hiện phân lô, tặng cho, chuyển quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã ký văn bản số 7721/UBND-NL2 giao UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành liên quan tăng cường việc quản lý đất đai.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chấn chỉnh tình trạng tách thửa, phân lô, bán nền trái phép và tăng cường quản lý đất đai (Ảnh minh họa)

Nội dung nêu rõ, thời gian gần đây, trên địa bàn các địa phương trong tỉnh xẩy ra tình trạng nhiều hộ gia đình, cá nhân tự ý chia nhỏ thửa đất ở, đất vườn ao liền kề đất ở, đất trồng cây lâu năm để thực hiện phân lô, tặng cho, chuyển quyền sử dụng đất, như: việc xin tách thửa đất để phân lô, bán nền đối với 62 thửa đất tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà; việc xin chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và tách thửa đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) của các hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc và tại một số địa phương khác.
Việc thực hiện phân lô do các hộ gia đình tự ý mở đường giiao thông trong thửa đất mà không có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện, không phù hợp với quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới) đã được phê duyệt làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai tại các địa phương.

Sau khi xem xét các báo cáo và đề nghị của Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở TN&MT, thực hiện kết luận cuộc họp UBND tỉnh ngày 21/10/2021, để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, từng bước lập lại trật tự xây dựng và quản lý đất đai, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành liên quan, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

UBND các huyện, thành phố, thị xã giao UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường đến từng khối phố, thôn, xóm để người dân biết và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn: không để người dân tự ý san lấp mặt bằng, mở đường trái phép và xây dựng công trình trái phép trên đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt;

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng, đặc biệt đối với các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Không xác nhận hồ sơ đề nghị tách thửa, hợp thửa; hiến đất làm đường giao thông đối với các trường hợp tự ý tách thửa, hợp thửa, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Việc người sử dụng đất hợp pháp đề xuất hiến đất làm đường giao thông để chia thành nhiều thửa đất nhỏ thực hiện các quyền cùa người sử dụng đất (tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sử dụng đất...) thì hướng dẫn người sử dụng đất lập sơ đồ mặt bằng sử dụng đất, trình UBND huyện xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện đảm bảo nguyên tắc đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng, công tác bảo vệ môi trường, an toàn phòng cháy và các điều kiện kết nối với đường giao thông hiện hữu và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... có liên quan.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, không để xẩy ra tình trạng cá nhân, tổ chức có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban tham mưu kiểm tra, xử lý làm rõ trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và công chức địa chính nếu để xẩy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai nói chung và các hành vi phân lô, bán nền trái pháp diễn ra mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Giao Văn phòng đăng ký đất đai chỉ đạo các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa theo đúng quy định của pháp luật; tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ tách thửa, hợp thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khi thẩm định, phê duyệt hồ sơ tách thửa, hợp thửa đối với các thửa đất đề nghị hiến đất làm đường giao thông với mục đích phân thửa đất thành nhiều thửa đất nhỏ phải có ý kiến của UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có đất trước khi thực hiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp tách thửa, hợp thửa đất theo thẩm quyền quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các thửa đất ở và thửa đất ở có đất vườn ao cùng thửa đất ở xin tách thửa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh mà các thửa đất sau khi tách thửa đảm bảo có lối đi ra đường giao thông hiện hữu (đã có đường hiện trạng), giao Sở TN&MT căn cứ quy định tại Điều 8 và Điều 9 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 1/12/2020 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với các thửa đất: đất ở và thửa đất ở có đất vườn ao cùng thửa đất ở xin tách thửa mà hình thành lối đi chung (hình thành đường giao thông mới), tách thửa đất thuộc nhóm đất nông nghiệp và một số loại đất khác theo quy định của Luật Đất đai, trước mắt chưa xem xét giải quyết cho đến khi UBND tỉnh có quy định cụ thể để áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh;

Giao Sở TN&MT chủ tri phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể về tiêu chí, điều kiện xin tách thửa đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai và các pháp luật khác có liên quan (sửa đổi, bổ sung Điều 8, Điều 9 của Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 1/12/2020 của UBND tỉnh), báo cáo UBND tỉnh để ban hành thực hiện sớm nhất nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định.

Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước của ngành liên quan đến việc công chứng, chứng thực hồ sơ đất đai tại các văn phòng công chứng và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định để phù hợp với chức năng của hoạt động công chứng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu quy định và điều kiện thực tiễn; tham mưu phương án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn để hạn chế các bất cập trong thực hiện (nếu có), đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định và tuyệt đối không để thất thu ngân sách nhà nước.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP