Tin trong tỉnh

Chủ tịch huyện ở Nghệ An được phê duyệt dự án dưới 5 tỷ đồng

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án công trình giao thông..dưới 5 tỷ đồng.

Nội dung này được nêu rõ tại một quyết định số 2556 do ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, ban hành vào ngày 18/8/2023 về việc giao nhiệm vụ, ủy quyền một số nội dung trong quản lý, thực hiện dự án đầu tư công, dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phân cấp, phân quyền thực hiện dự án

Theo Quyết định 2556, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An đã có nhiều chỉ đạo được xem như một động thái quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện thẩm định các dự án án đầu tư công đối với cấp Sở, ngành, huyện, thành, thị trong thời gian tới.

Cũng theo quyết định nói trên, người đứng đầu cấp Sở, ngành, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung được uỷ quyền ký, phê duyệt như: Thẩm định chủ trương đầu tư, tham mưu giao nhiệm vụ chủ đầu tư, thẩm định dự toán chuẩn bị dự án, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư công;

Dự án sửa chữa công trình, bảo trì công trình giao thông, thủy lợi sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định hiện hành, trừ các dự án (hoặc dự toán) thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực tài nguyên môi trường (dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên);

Quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công và sử dụng kinh phí chi thường xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với dự án đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (ảnh: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tại thị xã Cửa Lò do Tỉnh đoàn Nghệ An làm chủ đầu tư với nguồn vốn giai đoạn 1 gần 50 tỷ đồng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành các giai đoạn của dự án)

Đặc biệt, đối với chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm A. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm B, nhóm C.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm B, nhóm C gồm: Sở, cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực có ý kiến thẩm định các nội dung tại Điều 31 Luật Đầu tư công năm 2019 và ý kiến khác (nếu có). Riêng đối với cơ quan chuyên môn về xây dựng có ý kiến thẩm định đối với dự án có cấu phần xây dựng gồm: Quy mô dự án; sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; sơ bộ thiết kế cơ sở (nếu có); khái toán xây dựng công trình và ý kiến khác liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý…

“Sở Tài chính có ý kiến thẩm định các nội dung nguồn vốn và khả năng cân đối các nguồn vốn khác (ngoài kế hoạch vốn đầu tư công) để thực hiện dự án; sự phù hợp của đề nghị đầu tư trang thiết bị đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công để xác định quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và ý kiến khác liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý (nếu có). Cơ quan, đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn thu hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị.

Sau khi có nghị quyết (hoặc quyết định) chủ trương đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền (trừ các dự án đã được giao cơ quan, đơn vị thực hiện chuẩn bị đầu tư tại chủ trương đầu tư), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định” - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo.

“Trói” trách nhiệm cho người đứng đầu

Theo quy định được ban hành cùng Quyết định số 2556, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các Sở, ngành, huyện, thành, thị liên quan trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư công, dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên.

Đối với dự án có cấu phần xây dựng cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc chuyên ngành theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn thực hiện dự án, tiến độ thực hiện dự án và phân kỳ đầu tư (nếu có), hiệu quả về kinh tế - xã hội, tổng hợp chi phí đền bù giải phóng mặt bằng vào tổng mức đầu tư dự án; tổng hợp kết quả thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư, trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp thì trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh việc thực hiện tại kỳ họp gần nhất. Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện lập phương án và chịu trách nhiệm về tính chính xác chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có).

Đối với dự án không có cấu phần xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan thường trực tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án nhóm A; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định dự án nhóm B, nhóm C.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An uỷ quyền Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án công trình giao thông…với nguồn vốn dưới 5 tỷ đồng

Đối với phần việc này, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An giao các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư. Và, nếu trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp thì trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh việc thực hiện tại kỳ họp gần nhất. Các Sở quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định dự án nhóm B, nhóm C theo quy định.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sẽ ủy quyền một số nội dung trong quá trình thực hiện dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên, có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 05 tỷ đồng cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án công trình giao thông, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (trừ công trình hồ, đập và các công trình thủy lợi chịu áp khác từ cấp III trở lên) có phạm vi trên một địa bàn huyện, do huyện quản lý công trình trong phạm vi nguồn kinh phí được UBND tỉnh phân bổ cho từng dự án. Giám đốc các Sở, ngành quyết định đầu tư các dự án theo quy định tại Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Riêng đối với giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng sẽ ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với dự án đầu tư công có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (trừ các dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025), dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng đến dưới 15 tỷ đồng.

Với những động thái nói trên có thể thấy việc phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư công, dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên đã được phân cấp, phân quyền rõ cho người đứng đầu cấp huyện một cách cụ thể. Tuy nhiên, động thái này cũng sẽ gắn trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo đầu ngành, cấp huyện để triển khai một cách hiệu quả, tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”, làm giảm hiệu quả thực hiện dự án đầu tư công…

Tác giả: NGỌC THÁI

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP