Tin trong tỉnh

Con Cuông: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu

Ngày 21/12, kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Con Cuông (khóa XIX) đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XIX bầu.

Theo công bố kết quả lấy phiếu, có 22 người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XIX bầu được lấy phiếu. HĐND huyện cũng đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XIX bầu.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Con Cuông khóa XIX. Ảnh: Bá Hậu

Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục. Kết quả này sẽ giúp cho các vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

1. Ông: Vi Đức Hoài - Chủ tịch HĐND huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu, chiếm 88% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu, chiếm 12% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

2. Ông Đào Xuân Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu, chiếm 100 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

3. Ông Lữ Văn Bích - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu, chiếm 79% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu, chiếm 21% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

4. Ông Nguyễn Văn Chất - Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu, chiếm 94% tổng số đại biểu HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu, chiếm 6% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

5. Bà Lữ Thị Hải - Trưởng ban KTXH-HĐND huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu, chiếm 91% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu, chiếm 6,0% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 3% tổng số đại biểu HĐND.

6. Bà Lữ Thị Khuyên - Trưởng Ban dân tộc HĐND huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu, chiếm 88% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu, chiếm 12 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

7. Ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu, chiếm 94 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu, chiếm 6% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

8. Ông Lô Văn Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu, chiếm 90,9% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu, chiếm 6,1% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

9. Bà Kha Thị Tím - Phó Chủ tịch UBND huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu, chiếm 93,94% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu, chiếm 3,03 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

10. Bà Phan Thị Ngọc Hoa - Trưởng Phòng Tài chính UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu, chiếm 81,81% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu, chiếm 15,2% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

11. Ông Vi Văn Quý - Trưởng Phòng KT Hạ tầng.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu, chiếm 63,63% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 3,03% tổng số đại biểu HĐND.

12. Ông Lương Thanh Hải - Trưởng phòng tài nguyên môi trường.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu, chiếm 72,72% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm 24,24 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

13. Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Phòng nội vụ huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu, chiếm 69,69 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu, chiếm 24,24% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 3,03% tổng số đại biểu HĐND.

14. Ông La Dương Thành - Trưởng phòng Y tế.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu, chiếm 57,57% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu, chiếm 39,39% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

15. Ông Nguyễn Khắc Sỹ - Trưởng Phòng LĐ TB XH huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu, chiếm 48,48 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu, chiếm 48,48% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

16. Ông Lương Văn Nhâm - Chánh Thanh tra huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu, chiếm 57,57% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm 33,33% tổng số đại biểu HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 6,06% tổng số đại biểu HĐND

17. Ông Lê Thanh An - Trưởng phòng GD huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu, chiếm 81,81% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu, chiếm 15,15% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

18. Bà Vi Thị Nguyệt - Trưởng phòng Dân tộc.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu, chiếm 66,66% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, chiếm 30,30 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

19. Ông Lương Đình Việt - Chánh văn phòng UBND huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu, chiếm 93,9% tổng số đại biểu HĐND

+ Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu, chiếm 3,03 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

20. Ông Nguyễn Quang Tuyến - Trưởng Phòng tư pháp huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu, chiếm 66,66% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, chiếm 30,30 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

21. Ông Nguyễn Hải Đăng - Trưởng công an huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu, chiếm 81,81% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu, chiếm 15,2 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

22. Ông Nguyễn Văn Phương - Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu, chiếm 84,84% tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu, chiếm 12,12 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND.

Tác giả: Bá Hậu - Lữ Thân

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: phiếu tín nhiệm , con cuông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP