Tin trong tỉnh

Hội nghị triển khai, quán triệt, hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ

Chiều 22/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt, hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 26 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu chính tại Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày 01/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ (Quy định số 15-QĐ/TU, Hướng dẫn số 03-HD/TU và Công văn số 921-CV/TU); so với các văn bản trước đây, các văn bản lần này về công tác quy hoạch cán bộ có nhiều điểm mới, khác cả về mặt phương pháp, số lượng, đối tượng, quy trình và cách làm.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường đã trao đổi một số quy định mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác quy hoạch cán bộ.

Một cán bộ quy hoạch không quá 03 chức danh ở cùng cấp

Công tác quy hoạch cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch.

Quang cảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan đơn vị, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch cán bộ; cấp nào quản lý cán bộ thì cấp đó phê duyệt quy hoạch cán bộ.

Coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa cán bộ nguồn cấp tỉnh với địa phương...

Quy hoạch cấp ủy các cấp phải gắn với quy hoạch lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 03 cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá 03 chức danh ở cùng cấp. Không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Về số lượng, so với các văn bản trước đây, số lượng quy hoạch lần này được ít hơn, cụ thể số lượng quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chỉ được quy hoạch từ 1-1,5 lần (trước đây là từ 1,5-2 lần); mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 03 cán bộ (trước đây là mỗi chức danh quy hoạch không quá 04 cán bộ).

Không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức danh quy hoạch chỉ được thực hiện sau khi phê duyệt quy hoạch ít nhất 3 tháng.

Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện một lần vào năm thứ hai nhiệm kỳ hiện tại của đại hội đảng bộ các cấp, đại hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Rà soát, bổ sung quy hoạch từ 1 đến 2 lần/1 năm cho cả quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp.

Mỗi chức danh có 02 đối tượng quy hoạch

So với các quy định trước đây, lần này Trung ương và Tỉnh ủy đã quy định rõ đối tượng quy hoạch cụ thể; chức danh nào thì đối tượng nào; mỗi chức danh thì có 02 đối tượng quy hoạch nhằm xác định rõ nguồn kế cận và nguồn kế tiếp trong quy hoạch. Việc quy định đối tượng quy hoạch và tiêu chuẩn cụ thể nhằm bảo đảm tính khả thi cao trong quy hoạch.

Ví dụ, Quy hoạch chức danh Bí thư huyện ủy thì đối tượng 1 là Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện, Phó Giám đốc sở...; đối tượng 2 là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, trưởng phòng cấp sở...

Tương tự quy hoạch chức danh Giám đốc Sở thì đối tượng 1 là Phó Giám đốc và tươn đương, đối tượng 2 là trưởng phòng và tương đương...

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã nêu hướng dẫn về nhiệm kỳ quy hoạch; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; phương pháp quy hoạch; tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi quy hoạch; cơ cấu; quy trình xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch; quản lý và sử dụng quy hoạch; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ... Đồng thời, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã trao đổi, giải đáp một số nội dung các đại biểu còn băn khoăn, khó khăn trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ tại các huyện, thành, thị ủy.

Cần dành thời gian, tâm sức thỏa đáng, trách nhiệm cho công tác quy hoạch cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, công tác quy hoạch cán bộ thời gian qua nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là, đã tạo được sự chủ động trong nhiệm kỳ và đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ lâu dài; đảm bảo tính kế thừa, phát triển, sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ, công tác quy hoạch đã làm tiền đề cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; đồng thời cơ bản giữ được ổn định và đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong công tác cán bộ.

Qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm, giúp sớm phát hiện nguồn cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Công tác quy hoạch cán bộ ngày càng nghiêm túc, quy trình chặt chẽ hơn đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ then chốt của Đảng là công tác cán bộ.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch còn thiếu đồng bộ, thống nhất ở một số bộ phận, một số cơ quan; nguồn giới thiệu cán bộ ở một số đơn vị hạn hẹp; có nơi giới thiệu, bổ sung không đủ đối tượng theo quy định. Nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số có tố chất, triển vọng phát triển chưa đáp ứng đúng chỉ tiêu phấn đấu đạt được để đảm bảo cơ cấu số lượng cán bộ tại các khu vực, các ngành, đơn vị cần phải có cán bộ dân tộc thiểu số.

Quy hoạch có tính “tĩnh” và “động”, nhưng đa phần quy hoạch làm xong thường để đó mà ít có sự rà soát, bổ sung thường xuyên. “Không phải được quy hoạch, được đào tạo, bồi dưỡng là được bổ nhiệm, bố trí. Quy hoạch rồi nhưng nếu không tiếp tục nỗ lực, cố gắng, hoàn thiện mình thì sẽ không được bố trí”- Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Các văn bản hướng dẫn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 11/3 vừa rồi được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ vừa qua, bổ sung một số quy định mới để từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập, khó khăn của công tác quy hoạch cán bộ thời gian qua. Đây sẽ là căn cứ để các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ này và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới đảm bảo có tính khả thi cao.

Nhấn mạnh công tác quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, rất cần thiết trong công tác cán bộ của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí trong cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần dành thời gian, tâm sức thỏa đáng, trách nhiệm tập trung công việc này để làm tiền đề cho công tác bố trí, sắp xếp trước mắt và lâu dài có hiệu quả. Phải nắm chắc nội dung, quy định của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định dưới cơ sở. Không được làm tắt, làm thiếu, không được làm sai, nhất là sai thẩm quyền, sai quy trình.

Quy hoạch cán bộ thực tế có tính nhạy cảm rất lớn, do đó phải quy hoạch khoa học, hợp lý, có tính khả thi cao, gắn với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trước mắt và lâu dài; phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tránh làm hình thức, cục bộ, không minh bạch, thiếu công tâm, “vây cánh”. Công tác quy hoạch phải làm thường xuyên, không chỉ làm trong mấy tháng mà hàng năm phải thực hiện rà soát tránh trường hợp làm xong để đó; thực hiện việc đánh giá cán bộ phải khách quan, công bằng để nghiên cứu đưa vào, đưa ra quy hoạch phù hợp đảm bảo chất lượng quy hoạch cán bộ.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý quá trình thực hiện quy hoạch cán bộ phải hết sức nhuần nhuyễn, cần phải làm tốt công tác tư tưởng, nắm chắc công tác cán bộ để khi quy hoạch thực hiện xong đảm bảo thống nhất, đoàn kết, nhất trí cao, tạo động lực phấn đấu trong đội ngũ cán bộ. Từ đó, tạo tiền đề tốt cho chất lượng đội ngũ cán bộ trước mắt và lâu dài.

Trước đề xuất và kiến nghị về việc giãn thời gian nộp hồ sơ phê duyệt quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn, Bí thư Tỉnh ủy cho biết sẽ xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cấp ủy cơ sở thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo chất lượng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP