Tin trong tỉnh

Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Sáng 31/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hôi nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Tinh gọn đi kèm hiệu quả

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Trên cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị và thực tiễn của các địa phương, cần tổ chức sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 linh hoạt, đơn giản, không quá ảnh hưởng đến hệ thống chính trị cũng như cuộc sống của người dân. Vì vậy, cần nhận thức đầy đủ đây là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp, cần thực hiện chắc chắn, thận trọng, không xáo trộn, đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị. “Kinh nghiệm vừa qua cho thấy, nơi nào thống nhất được về mặt nhận thức, thống nhất về tư tưởng thì công việc suôn sẻ, nếu không sẽ ách tắc, cần đảm bảo chặt chẽ, không lãng phí nguồn lực”. Thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để mang lại hiệu quả chung cho đất nước, cho nhân dân.

Đồng thời, lãnh đạo, điều hành hết sức quyết liệt, linh hoạt, hợp lý, tránh xáo trộn, tránh ảnh hưởng, tinh gọn nhưng phải phù hợp với tình hình và nâng cao được hiệu quả hoạt động. Công việc nhiều, thời gian ngắn, yêu cầu cao, vì vậy, các cấp ủy Đảng, tổ chức chính quyền, hệ thống chính trị cần vào cuộc tích cực, hiệu quả. Quá trình sắp xếp ảnh hưởng đến điều hành hành chính, quan hệ công việc, vì vậy, các cơ quan không làm ảnh hưởng đến người dân liên quan đến giấy tờ, thủ tục. Các địa phương có những kinh nghiệm quý, bài học hay trong quá trình sắp xếp nhất là tại cấp huyện, cấp xã thì tổ chức chia sẻ, có các nhiệm vụ giải pháp phù hợp để giải quyết được các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã, các địa phương cần rà soát, sắp xếp, xử lý hiệu quả tài sản dôi dư sau sát nhập, tránh lãng phí nguồn lực của đất nước.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã quán triệt nội dung Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Các đại biểu cũng được nghe Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng quán triệt Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ.

Theo đó, việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 nhằm xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023- 2025; bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kế luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15. Đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Về lộ trình thực hiện, năm 2023, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và tạo thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Các địa phương tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định...

Năm 2024, hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã nêu trên, tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025...

Năm 2025, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những ĐVHC hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025). Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025…

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành đã quán triệt, phổ biến các hướng dẫn: Hướng dẫn việc rà soát, bổ sung thực hiện các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp. Hướng dẫn rà soát tình hình quy hoạch đô thị của địa phương có liên quan; việc đánh giá phân loại đô thị và đánh giá trình độ phát triển hạ tầng đô thị khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã. Hướng dẫn công tác lập dự toán, định mức chi; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo Luật Quy hoạch, các quy định của pháp luật về quy hoạch; Hướng dẫn thực hiện cung cấp số liệu dân số (bao gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi) trên địa bàn ĐVHC cấp huyện, cấp xã; Hướng dẫn việc rà soát, điều chỉnh, công nhận là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp...

Việc bố trí và giải quyết chế độ chính sách cho các cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng khi sắp xếp phải kịp thời, đúng quy định

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh Báo Nhân dân

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành văn bản để tổ chức thực hiện. Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã được thực hiện qua nhiều giai đoạn, thời kỳ, đây là công việc cần bám sát tình hình thực tiễn; qua các lần thực hiện sắp xếp đều rút ra được những bài học kinh nghiệm để triển khai tốt hơn trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả với khối lượng công việc lớn, thời gian có hạn, yêu cầu cao, phạm vi rộng, đối tượng nhiều.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cần thống nhất về nhận thức, xem đây là việc khó, vì vậy phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất cả về nhận thức và hành động, các cấp ủy chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội phải vào cuộc. “Tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, không dàn trải, có tập trung, không cầu toàn, không nóng vội, đảm bảo ổn định đời sống chính trị, đời sống tinh thần và vật chất của người dân.”

Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, công tác tư tưởng tạo được sự đồng thuận của người dân, các chủ thể có liên quan; thực hiện sắp xếp phải bài bản, khoa học, trên cơ sở công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên có liên quan. Việc bố trí và giải quyết chế độ chính sách cho các cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng khi sắp xếp phải kịp thời, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên đảm bảo kịp thời, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Phát huy vai trò của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền.

Thực hiện việc sắp xếp cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tính đồng bộ, bao trùm, có bước đi, bố trí nguồn lực cả về con người và thời gian, có phương pháp phù hợp, nơi thuận lợi thì tiến hành trước, nơi khó khăn thì thực hiện sau. Sắp xếp gắn với việc đổi mới, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ứng dụng kỹ thuật số, công nghệ thông tin, nâng cao quản lý điều hành, giảm việc tiếp xúc giữa người dân với các cấp chính quyền. Tạo không gian phát triển mới, có tư duy mới, tạo ra giá trị mới.

Sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã vừa căn cứ tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, quy mô dân số... theo quy định của pháp luật, đường lối chính sách của Đảng, đồng thời cân nhắc các yếu tố đặc thù về phong tục, địa lý tự nhiên, cộng đồng dân cư phải thực hiện khoa học và thực tiễn.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP