Trong nước

Kỷ luật 13 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong quý II/2023, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa, chấn chỉnh các sai phạm, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Công tác công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thể hiện qua việc công bố, công khai các kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại 4.373 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch và đã phát hiện 45 đơn vị vi phạm.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ


Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.880 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 818 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Qua 1.436 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đã phát hiện 81 vụ việc vi phạm với 97 người vi phạm. Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi và bồi thường số tiền 39,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội. Qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 4.190 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và kiến nghị xử lý 33 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 14.533 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Song song với đó, các đơn vị đã tích cực tiến hành công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. Số thủ tục hành chính công được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 407.767; số thủ tục hành chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 88.024; tổng số cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 559 cuộc.

Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, đã có 63.199 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ; có 2.493 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập. Qua đó, 1 người đã bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập tại 744 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo báo cáo, trong kỳ có 17 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật đối với 13 người.

Theo thống kê, trong quý I/2023, các cơ quan hành chính Nhà nước đã phát hiện 25 vụ việc với 47 người liên quan đến tham nhũng. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ đã phát hiện 4 vụ việc tham nhũng với 10 người liên quan; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 15 vụ và 31 người liên quan; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 6 vụ với 6 người liên quan đến tham nhũng

Trong quý II/2023, các ngành, các cấp đã tổ chức 40.859 lớp cho 889.857 lượt cán bộ, nhân dân tham gia; xuất bản 180.620 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; ban hành mới 3.571 văn bản để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi, bổ sung 71 văn bản, bãi bỏ 18 văn bản không phù hợp.

Tác giả: Tuấn Dũng

Nguồn tin: Báo Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP