Tin trong tỉnh

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng và lấy ý kiến của tổ chức và cá nhân góp ý vào dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An.

Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An là tổ chức hành chính trực thuộc Sở NN&PTNT, giúp Giám đốc Sở NN&PTNT, thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế trang trại, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cơ điện nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, diêm nghiệp, bố trí ổn định dân cư, hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở NN&PTNT.

Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở NN&PTNT theo quy định của pháp luật; đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc Bộ NN&PTNT; Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Theo dự thảo Quyết định, Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An có 20 nhiệm vụ và quyền hạn.

Trong đó, Chi cục hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về phân công, phân cấp thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông nghiệp, kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối; phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản và muối tập trung; phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; phát triển ngành nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp; bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định; bố trí dân cư và di dân, tái định cư trong nông thôn; theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về phát triển nông thôn trên địa bàn.

Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất gây nghiện; định canh; bố trí dân cư và di dân, tái định cư trong nông thôn gắn với tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện chương trình, dự án hoặc hợp phần của chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn; chương trình hành động không còn nạn đói; bảo hiểm nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu dân cư; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo quy định của pháp luật, phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT;.

Chi cục tham mưu, giúp Giám đốc Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền: Cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất muối; giúp Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo, tổ chức sản xuất muối trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất diêm nghiệp, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án, đề án và xây dựng mô hình về lĩnh vực diêm nghiệp, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở NN&PTNT. Chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được giao. Tham mưu, giúp Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực diêm nghiệp, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở NN&PTNT.

Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn theo lĩnh vực quản lý của Chi cục; Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Sở NN&PTNT. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT giao...

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trường, Phó Chi cục trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện hành.

Chi cục có 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tài chính - Tổng hợp; Phòng Kinh tế hợp tác - Trang trại; Phòng Phát triển nông thôn, Cơ điện và Bố trí dân cư.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Chi cục được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, định mức biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hiện hành.

Mời độc giả xem toàn văn và góp ý dự thảo Quyết định tại đây.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP