Tin trong tỉnh

Nghệ An: Tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới

Sáu tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đa số cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều cố gắng trong công việc, tình trạng chậm việc, quên việc, chất lượng tham mưu chưa tốt ở một số công chức, viên chức dần được khắc phục, có một số Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác CCHC.

Hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện liên quan đến CCHC từ tỉnh đến cơ sở được ban hành đầy đủ. Các chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn được xây dựng kịp thời, có chất lượng, bao quát các nhiệm vụ về CCHC.

Công tác cải cách thể chế được quan tâm, chất lượng tham mưu ban hành văn bản QPPL cấp tỉnh, cấp huyện được nâng lên rõ rệt. Sai sót trong ban hành văn bản QPPL chủ yếu ở cấp huyện năm ngoái được khắc phục, 6 tháng đầu năm nay, qua kiểm tra không còn tình trạng sai sót.

Các ngành, các cấp tích cực tham mưu, đề xuất cắt giảm những thành phần hồ sơ không cần thiết, nhất là những thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến sổ hộ khẩu, giấy tạm trú, tạm vắng, cắt giảm thời gian giải quyết; tích cực rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Việc giải quyết TTHC ở các cấp cơ bản đạt yêu cầu, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác phân công, phân cấp, gắn với trách nhiệm người đứng đầu ngày càng được quan tâm, thực hiện triệt để.

Công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch gắn với sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương về cơ bản được chấp hành nghiêm túc.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án về tự chủ. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã, đang tập trung cao độ cho việc đẩy nhanh chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

Ở một số địa phương (UBND cấp huyện, cấp xã), việc cập nhật, niêm yết công khai danh mục, nội dung của TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố có nơi chưa đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến 6 tháng đầu năm 2023 còn thấp (đạt 46,9%), một số sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chưa thực sự chủ động tuyên truyền hoặc có giải pháp căn cơ để tăng tỷ lệ hồ sơ nạp trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Một số cơ quan, đơn vị đang gặp khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tham mưu quy định chức năng nhiệm vụ như các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Du lịch, Công Thương, Y tế, Văn hóa và Thể thao; UBND các huyện, thành phố, thị xã chưa tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp do không đủ điều kiện về số lượng người làm việc theo quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Ở một số đơn vị cấp xã, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Bộ phận Một cửa chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất Bộ phận Một cửa xuống cấp nhưng chưa được đầu tư nâng cấp.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh ngày 27/7/2023

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, ngày 28/7/2023 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 6219/UBND-KSTT về tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung về CCHC sau đây:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2023 ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Chương trình CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 ban hành tại Quyết định số 5158/QĐ- UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước trong công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trong thời gian tới; đẩy mạnh thực hiện các văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, UBND tỉnh; rà soát từng nhiệm vụ theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương đã xác định trong năm, có các giải pháp quyết liệt để khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Hai là: Căn cứ vào kết quả công bố Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 của tỉnh Nghệ An; căn cứ kết quả chỉ số và xếp hạng công tác CCHC năm 2022 đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, phân tích tồn tại, hạn chế và những tiêu chí chưa đạt điểm tối đa, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong triên khai nhiệm vụ được giao để có giải pháp cải thiện các chỉ số trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác CCHC.

Ba là: Tập trung rà soát, cập nhật các Quyết định công bố TTHC, quyết định công bố nhóm TTHC liên thông do Bộ, Ngành ban hành, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý kịp thời theo quy định; cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ TTHC đã công bố tại Bộ phận Một cửa, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu và thực hiện; chủ động tham mưu xây dựng quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình để ưu tiên thực hiện giải quyết và trả kết quả trên môi trường điện tử.

Bốn là: Khẩn trương, quyết liệt thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ và phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, Kế hoạch Chuyển đổi số của tỉnh năm 2023; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai.

Năm là: Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền lộ trình, chỉ tiêu, phương án cắt giảm cụ thể đối với các TTHC trên tinh thần phải đảm bảo khả thi, hiệu quả, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết TTHC. Đồng thời, đảm bảo các chỉ tiêu, nội dung đề ra theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 của tỉnh.

Sáu là: Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; xác minh và xử lý nghiêm, công bố công khai những cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ hoặc có phản ánh gây phiền hà, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Rà soát, đánh giá cụ thể về tình trạng công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc để có giải pháp xử lý phù hợp; kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nghiên cứu cơ chế, chính sách, các giải pháp phù hợp để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dánh chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Động viên, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tác giả: Võ Trọng Phú

Nguồn tin: tttt.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP