Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không có việc cần thiết nhưng vẫn ra đường

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố, thị xã tại Công văn số 4079/UBND-KT ngày 19/6 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


TOP