Nghệ An lập đoàn kiểm tra Công ty Toàn Thắng

Nghệ An thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và quy định pháp luật khác có liên quan đối với Công ty TNHH Toàn Thắng.


TOP