Công ty 482 dẫn đầu danh sách nợ thuế ở Nghệ An

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa công khai thông tin 47 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/5/2023 với số tiền hơn 220,7 tỷ đồng. Trong đó, CTCP 482 lần đầu tiên "vươn lên" dẫn đầu danh sách nợ thuế với số tiền nợ hơn 24,4 tỷ đồng.


TOP