Chuyển mạng giữ nguyên số, chờ đến bao giờ?

Chuyển mạng giữ nguyên số được coi là bước đột phá trong cạnh tranh cung cấp dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, đến nay, thời hạn khách hàng có thể thực hiện chuyển mạng giữ nguyên số vẫn chưa được Cục Viễn thông ấn định dù Thông tư về chuyển mạng giữ nguyên số có hiệu lực từ 8/1/2018.


TOP