So độ 'giàu có' của các doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam

Bảo Việt Nhân thọ, Dai-ichi, Prudential, Manulife, AIA là 5 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam với doanh thu, lợi nhuận lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Vài năm qua, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng.


TOP