Bài 2: “Kẽ hở” chính sách: Long đong giáo viên biệt phái

Chính sách biệt phái của tỉnh Nghệ An ra đời nhằm cân bằng chế độ cho viên chức làm việc tại phòng GD&ĐT. Tuy nhiên, quá trình thực hiện bộc lộ nhiều vấn đề chưa hợp lý. Một số địa phương vận dụng “lách luật” nhằm đảm bảo lợi ích cho giáo viên biệt phái dẫn đến hệ quả khó xử lý.

Bài 1: “Thiệt đơn, thiệt kép”: Long đong giáo viên biệt phái

Chính sách biệt phái ra đời như một giải pháp hữu hiệu, kịp thời điều tiết viên chức có năng lực, kinh nghiệm ở nhà trường về phòng GD&ĐT làm việc. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này tại cơ sở lại nảy sinh nhiều bất cập, khiến cho quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn. Cả phòng GD&ĐT lẫn giáo viên biệt phái đều đang chịu thiệt.


TOP