Mặt trận phải đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Đó là nhiệm vụ được Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề ra trong thời gian tới khi kết luận Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14, khóa VIII chiều 5/7.


TOP