Nghệ An quyết liệt cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, đến hết năm 2022, tỉnh phấn đấu hoàn thành trên 80% cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất lần đầu cho các trường hợp cá nhân và hộ gia đình còn tồn đọng. Thực hiện kế hoạch này, các đơn vị và địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, phân loại để có hướng xử lý.


TOP