Thành quả phát triển KT-XH của tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Tự hào với những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.


TOP