Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự của UBND tỉnh, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVII đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 phụ trách ngành Tài nguyên - Môi trường.


TOP