Dùng VNeID tiện lợi thế nào?

Chỉ cần xuất trình một ứng dụng định danh điện tử VNeID khi làm thủ tục hành chính công hay giao dịch dịch vụ


TOP