Tin trong tỉnh

Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII vừa tổ chức kỳ họp thứ 20 để xem xét dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An.

Việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An nhằm kịp thời triển khai thực hiện quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020, Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Đồng thời đáp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh.

Trụ sở Văn phòng được đặt tại số 3, đường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại thời điểm thành lập, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có Chánh Văn phòng và 4 Phó Chánh Văn phòng.

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có 4 phòng gồm: Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Công tác Hội đồng nhân dân; Phòng Dân nguyện và Thông tin; Phòng Hành chính, Tổ chức và Quản trị.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị tại buổi họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh phối hợp, thống nhất với lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo 2 Văn phòng khẩn trương tham mưu, thực hiện đảm bảo quy trình, tiến độ sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự, phương án tài chính, tài sản để kịp thời kiện toàn, ổn định, thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP