Tin trong tỉnh

Tỉnh ủy ban hành kế hoạch vận động nhân dân giám sát đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp nhận và trả lời kiến nghị, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, chậm nhất 15 ngày làm việc, nếu vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày làm việc.

Cán bộ, công chức xã Hoa Thành, huyện Yên Thành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh tư liệu

Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 151 -KH/TU vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Kế hoạch nhằm vận động nhân dân giám sát về kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Nghị quyết số 18) và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" (Nghị quyết số 19) theo từng giai đoạn, đúng lộ trình và bước đi phù hợp.

Kết quả triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 07 -KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đề án số 09 -ĐA/TU ngày 18/4/2018, Kế hoạch số 111 -KH/TU ngày 2/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Giám sát các cơ quan, đơn vị, tổ chức các huyện, thành phố, thị xã trong việc xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về số lượng và chất lượng theo Nghị quyết số 39 -NĐ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Việc thực hiện các cơ chế, chính sách đối với những cán bộ, công chức, viên chức chịu sự tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Về hình thức giám sát, Kế hoạch chỉ rõ:

Thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chính trị - xã hội để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 và kế hoạch của các cấp ủy, tổ chức.

Trực tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, của tổ chức, cá nhân; tham gia giám sát với các cơ quan, đơn vị tổ chức có thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thông qua ban thanh tra nhân dân, tổ tự quản tại cộng đồng dân cư, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, đơn vị; qua phản ánh của các phương tiện truyền thông đại chúng; qua phản ánh của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; qua đối thoại.

Kế hoạch cũng quy định rõ trách nhiệm của các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong tổ chức thực hiện...

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP