Video

Trắng đêm dập lửa cháy rừng thông ở Hà Tĩnh

Địa hình hiểm trở, xe chữa cháy khó tiếp cận trong khi lửa đang cháy ngùn ngụt ở rừng thông, keo Hà Tĩnh. Hàng trăm người phải mở đường băng rừng tiếp cận, khống chế ngọn lửa.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP