Tin trong tỉnh

Từ 1/4/2022, sẽ triển khai hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Phấn đấu đến 30/6/2022, Nghệ An sẽ triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Đây là mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch số 1321/KH-CT của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh sẽ tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai từ ngày 01/4 đến ngày 15/5, giai đoạn 2 từ ngày 16/5 đến ngày 30/6/2022.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập, đăng ký thuế từ tháng 04/2022 thì thực hiện triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính ngay từ khi mới thành lập (nếu đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử).

Về nhiệm vụ triển khai cụ thể, trước ngày 29/3, sẽ tổ chức tập huấn chính sách hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Quy trình hóa đơn điện tử cho công chức thuế. Đồng thời, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh: Tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; tiếp nhận dữ liệu và cấp mã cơ quan thuế đối với hóa đơn có mã; tiếp nhận dữ liệu hóa đơn không có mã của cơ quan thuế và dữ liệu hóa đơn điện tử.

Từ tháng 4/2022, sẽ khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế: Kiểm soát thông tin hóa đơn điện tử, quản lý rủi ro hóa đơn điện tử; tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử để đề xuất, tham mưu các biện pháp quản lý thuế. Tháng 7/2022, sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn, báo cáo Ban Chỉ đạo và Tổng cục Thuế. Hàng tuần, Cục Thuế tỉnh theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các Chi cục Thuế triển khai hóa đơn điện tử theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Tác giả: Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP