Tin trong tỉnh

Xác định công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, cần phải ưu tiên

Ngày 13/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã xây dựng được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tương đối đồng bộ, ngày càng hoàn thiện, phát huy vai trò điều chỉnh đối với lĩnh vực đời sống xã hội, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Tập trung trí tuệ và nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có giải pháp để nâng cao nhận thức, ý thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần phải ưu tiên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để tập trung trí tuệ và nguồn lực; gắn kết xây dựng với thi hành pháp luật.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác xây dựng văn bản QPPL của các Sở, ngành, địa phương mình.

Cùng với đó, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn của địa phương để xác định các lĩnh vực cần ưu tiên xây dựng cơ chế, chính sách, trọng tâm là thu hút đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với huy động nguồn lực có hiệu quả, nâng cao năng lực thực thi chính sách, đồng thời giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm xây dựng hệ thống văn bản đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, khả thi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Chấp hành nghiêm quy trình, thủ tục ban hành văn bản QPPL

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chấp hành nghiêm quy trình, thủ tục ban hành văn bản QPPL theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng soạn thảo, góp ý, thẩm định, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, bảo đảm cơ chế nhân dân tham gia vào các cơ chế, chính sách. Nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, thực chất các ý kiến góp ý để bảo đảm tính khả thi. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách và truyền thông chính sách để tạo sự đồng thuận, nhất là đối với các chính sách đặc thù. Có phương thức kiểm tra, giám sát, kiểm soát, không để bị chi phối bởi lợi ích nhóm, lợi ích ngành trong xây dựng và tổ chức thi hành cơ chế, chính sách.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng văn bản QPPL. Phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình văn bản QPPL. Khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ văn bản; hạn chế việc ban hành văn bản QPPL ngoài chương trình. Kết quả của hoạt động này được xem xét là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cải cách hành chính, là tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu.

Tăng cường công tác phối hợp trong xây dựng văn bản QPPL giữa các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm nhất là cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm định. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm hơn với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách của HĐND tỉnh.

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực tổ chức thi hành pháp luật

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chú trọng, đổi mới cách thức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, văn bản QPPL của mình ban hành nói riêng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật; đồng thời xác định đây là khâu đầu vào trong tổ chức thi hành pháp luật.

Xác định rõ cơ chế phân công, trách nhiệm phối hợp, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thi hành các văn bản QPPL đã được ban hành. Chủ động quán triệt, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản QPPL.

Nâng cao hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các cá nhân, tổ chức có khuyết điểm, vi phạm trong thi hành pháp luật. Đồng thời, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong côngtác xây dựng và thi hành pháp luật.

Mặt khác, cần tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực, ngành quản lý để xử lý, đề xuất xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn.

Tại Chỉ thị này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Tác giả: Phan Quỳnh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP