Trong nước

Bộ Công an đề xuất trẻ sơ sinh được cấp tài khoản định danh điện tử

Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ dưới 14 tuổi, nhằm phù hợp với quy định tại luật Căn cước.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Dự thảo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Theo đó, dự thảo nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về định danh, xác thực điện tử, căn cước điện tử.

Cấp tài khoản định danh điện tử với trẻ em

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 59/2020, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mới được cấp tài khoản định danh điện tử. Nếu dưới 14 tuổi, trẻ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Còn tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, công dân từ đủ 6 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

Công dân dưới 06 tuổi đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01.

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới 06 tuổi được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01; từ đủ 06 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức không phân phân biệt theo mức độ.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 01 của công dân Việt Nam, người nước ngoài được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin về danh tính điện tử, các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin khác.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của công dân Việt Nam được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng căn cước điện tử, thông tin khác được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (ngoài thông tin đã tích hợp vào căn cước điện tử) và các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin khác.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của người nước ngoài, tài khoản định danh điện tử của tổ chức được sử dụng để truy cập, khai thác, sử dụng thông tin được chia sẻ, tích hợp, cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử, hệ thống thông tin khác.

Giải thích về đổi mới nêu trên, Bộ Công an cho biết, Luật Căn cước có quy định về việc cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi, do vậy cần bổ sung quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho phù hợp với quy định của Luật Căn cước.

Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử

Tại dự thảo nghị định lần này, Bộ Công đề xuất quy định cụ thể thông tin để tạo lập tài khoản giao dịch điện tử gồm: số định danh cá nhân, số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử (đối với cá nhân); hoặc số định danh của cơ quan, tổ chức, mã số thuế, mã số doanh nghiệp, mã định danh điện tử (đối với cơ quan, tổ chức).

Dự thảo nghị định do Bộ Công an soạn thảo còn quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử đối với cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài và với cơ quan, tổ chức.

Thứ nhất, cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01.

Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng định danh quốc gia.

Công dân sử dụng ứng dụng định danh quốc gia để nhập thông tin về số định danh cá nhân, số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có); kê khai thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng định danh quốc gia; thu nhận ảnh khuôn mặt thông qua thiết bị di động (áp dụng đối với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên) và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin công dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử và thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc qua số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình và tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01 cho công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện thông qua ứng dụng định danh quốc gia.

Thứ hai, cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02. Công dân xuất trình thẻ căn cước, cung cấp số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có) và đề nghị tích hợp thông tin vào căn cước điện tử nếu có nhu cầu.

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; xác thực ảnh khuôn mặt, vân tay của công dân đến làm thủ tục với Cơ sở dữ liệu căn cước. Công dân ký, xác nhận việc đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin công dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 và thông báo kết quả đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện cùng người đại diện hoặc người giám hộ của mình đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 cho công dân Việt Nam là người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện.

Đối với trường hợp công dân chưa được cấp thẻ căn cước thì thực hiện đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử đồng thời với việc thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Về thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử, dự thảo quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ căn cước: Không quá 1 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01; Không quá 3 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ căn cước không quá 7 ngày làm việc.

Chủ thể danh tính điện tử thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả cấp tài khoản định danh điện tử.

Sau 7 ngày, nếu tài khoản định danh điện tử không được kích hoạt, chủ thể danh tính điện tử liên hệ với cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông qua tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử để thực hiện việc kích hoạt tài khoản.

Người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện sử dụng tài khoản định danh điện tử phải được sự đồng ý, xác nhận của người đại diện, người giám hộ thông qua ứng dụng định danh quốc gia. Người đại diện, người giám hộ sử dụng tài khoản định danh điện tử của người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện để thực hiện các giao dịch và các hoạt động khác phục vụ quyền và lợi ích của họ.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử có giá trị pháp lý để khẳng định, chứng minh chủ thể danh tính điện tử đã thực hiện và chấp thuận đối với giao dịch.

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thực hiện kết nối, chia sẻ, xác thực dữ liệu để chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử ở các quốc gia khác theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam ký kết.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP