Tin trong tỉnh

Công nhận Điểm du lịch sinh thái và tâm linh Đền – Chùa Rú Gám, xã Xuân Thành

Tại Quyết định 1154/QĐ-UBND ngày 28/4, UBND tỉnh đã công nhận Điểm du lịch sinh thái và tâm linh Đền – Chùa Rú Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Yên Thành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý Điểm du lịch sinh thái và tâm linh Đền – Chùa Rú Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; tạo thuận lợi và an toàn cho du khách đến tham quan; trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách tham quan, du lịch.

Đồng thời, ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác Điểm du lịch sinh thái và tâm linh Đền – Chùa Rú Gám, xã Xuân Thành theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản có liên quan; xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị điểm du lịch; khắc phục các tồn tại theo Biên bản thẩm định ngày 19/4/2022 và duy trì những tiêu chí đã được thẩm định theo quy định tại Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát UBND huyện Yên Thành thực hiện nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với Điểm du lịch sinh thái và tâm linh Đền - Chùa Rú Gám, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các Sở, ngành: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Yên Thành triển khai thực hiện công tác quản lý Điểm du lịch theo quy định.

Tác giả: PT (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP