Tin trong tỉnh

Diễn Châu (Nghệ An): Thanh tra 107 công trình, phát hiện hơn 3,5 tỷ đồng sai phạm trong quyết toán chi phí xây dựng cơ bản

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có Kết luận Thanh tra số 40/KL-TTR, sau khi tiến hành thanh tra 107 công trình và đã phát hiện gần 3,56 tỷ đồng sai phạm trong vấn đề quyết toán chi phí trong xây dựng cơ bản tại huyện Diễn Châu.

Thanh tra 107 công trình do UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu làm chủ đầu tư, phát hiện gần 3,56 tỷ đồng sai phạm trong quyết toán chi phí xây dựng cơ bản.

Theo đó, sau khi tiến hành thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách tại huyện Diễn Châu niên độ tài chính năm 2021 và một số nội dung liên quan của Thanh tra tỉnh Nghệ An. Đoàn Thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện này.

Cụ thể, tại huyện Diễn Châu, một số công trình, dự án đã hoàn thành và được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư nhưng chưa được ưu tiên vốn trả nợ. Hầu hết các công trình do UBND xã đề xuất và được Chủ tịch UBND huyện đồng ý về mặt chủ trương nhưng không xác định rõ được cụ thể cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Việc lập và thẩm định thiết kế dự toán một số công trình, dự án không chính xác; Nhà thầu thi công thiếu khối lượng, sai thiết kế; Giám sát kỹ thuật ký xác nhận không đúng khối lượng; chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán không đúng khối lượng thực tế thi công.

Công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành còn chậm, có 30 công trình, dự án được kiểm tra chậm thời gian phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định. Cá biệt một số công trình đã thi công hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng trên 3 năm nhưng đến thời điểm kiểm tra chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư như: Công trình cải tạo, sửa chữa nhà học 2 tầng trường THCS Diễn Lâm; Công trình cải tạo, nâng cấp nhà học 2 tầng 12 phòng trường THCS Vạn Phong, điểm trường 1 xã Diễn Vạn… việc thẩm tra quyết toán chi phí xây dựng một số công trình không đúng khối lượng.

Không những thế, đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra 107 công trình do UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu làm chủ đầu tư, đã được nghiệm thu, bàn ban giao và sử dụng. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 3.558.622.000 đồng, trong đó: Thanh tra 61 công trình đã được phê duyệt quyết vốn đầu tư hoàn thành với tổng giá trị xây lắp các công trình được thanh tra là 237.507.675.000 đồng, phát hiện sai phạm trong quyết toán chi phí xây dựng tại các công trình đã được phê duyệt quyết vốn đầu tư hoàn thành phải thu hồi về tài khoản tạm giữ số tiền 1.414.876.000 đồng.

Thanh tra 46 công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với tổng giá trị xây lắp các công trình được thanh tra: 182.616.783.080 đồng, phát hiện sai phạm số tiền là 2.143.746.000 đồng. Trong đó, sai phạm do nghiệm thu không đúng chi phí xây dựng so với thực tế thi công tại các công trình chưa được phê duyệt quyết toán, đề nghị giảm giá trị quyết toán số tiền là 1.112.391.000 đồng; sai phạm do không thực hiện thủ tục xuất hoá đơn và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại công trình được kiểm tra (phát hiện qua công tác thanh tra đối chiếu thuế, đã ban hành quyết định thu hồi) số tiền 1.031.355.000 đồng.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị trực thuộc và UBND xã, Đoàn Thanh tra còn phát hiện: Việc Ban Quản lý dự án đầu tư cơ bản huyện Diễn Châu lập báo cáo quyết toán và đề nghị UBND huyện Diễn Châu phê duyệt quyết toán chi phí quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư bao gồm 10% thuế GTGT là không đúng chế độ kế toán quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính với số tiền 373.388.474 đồng (trong đó giá trị sai phạm đã được quyết toán: 220.419.545 đồng; giá trị chưa phê duyệt quyết toán: 152.968.929 đồng).

UBND xã Diễn Quảng thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình chưa tính đến khả năng cân đối vốn cho các công trình làm phát sinh rủi ro nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Với những sai phạm nói trên, trách nhiệm chính thuộc về các chủ đầu tư có công trình sai phạm; trưởng các phòng, ban liên quan; các cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự toán, thiết kế, giám sát, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư và các nhà thầu có công trình sai phạm; trách nhiệm quản lý Nhà nước thuộc về lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP