Tin trong tỉnh

Đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp

Sáng 31/12, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2022, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tập thể đoàn kết cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh nhà.

Năm 2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định, kế hoạch, cụ thể hóa các giải pháp điều hành, các cơ chế chính sách; Chương trình công tác năm, hàng tháng của UBND tỉnh. Chủ động nắm bắt thực tế của địa phương phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong quá trình chỉ đạo điều hành.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổng hợp báo cáo chi tiết kết quả thực hiện tham mưu văn bản của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Nhờ đó, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và chất lượng tham mưu ban hành văn bản, xử lý các nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng để từ đó vận dụng cụ thể vào từng lĩnh vực được giao. Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Đảng ủy luôn quan tâm việc quán triệt, triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát ban hành các văn bản theo thẩm quyền để các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng...

Đồng chí Thái Minh Tuấn - Phó Ban tiếp dân phát biểu

Đồng chí Nguyễn Nghĩa Ngũ - Phó phòng Kinh tế phát biểu

Thảo luận vào các nhiệm vụ năm 2023, các đảng viên đề nghị Đảng ủy Văn phòng tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan, đơn vị hiệu quả; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chuyên môn, cấp uỷ, công đoàn...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Văn Nhiên phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Chỉ ra một số khó khăn, tồn tại trong năm cần phải khắc phục, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị năm 2023, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm thời gian theo quy định; triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra đúng tiến độ và có hiệu quả; quan tâm kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh...

*/ Trong sáng nay, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Đào Quang Thiền, Phan Đức Sơn, Chu Hữu Bằng, Nguyễn Thị Mai Thương đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2022, tập thể Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, cộng sự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp. Là đơn vị trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác điều hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đạt được kết quả tích cực, ước cả năm hoàn thành đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong năm, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 02/6/2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị; thành lập Tổ giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án trọng điểm, dự án thu hút đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành đảm bảo cân đối ngân sách; cân đối, phân bổ, giao kịp thời các nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu, đôn đốc triển khai công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2022...

Công tác kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ được quan tâm theo dõi, tham mưu chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đạt được nhiều kết quả. Công tác tiếp dân đã có nhiều đổi mới trên các lĩnh vực. Văn phòng UBND tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát lại các thủ tục hành chính, phân cấp một số thủ tục hành chính xử lý theo thẩm quyền để cập nhật công bố theo đúng quy định. Văn phòng đã giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đảm bảo yêu cầu cả về thời gian và chất lượng văn bản; tăng cường đôn đốc các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã chấp hành chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định. Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo Cổng thông tin điện tử thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị, vận hành các hệ thống thông tin; cung cấp thông tin và văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh lên Cổng TTĐT kịp thời.

Văn phòng UBND làm đã tốt công tác truyên truyền, vận động đoàn viên hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo... các đợt vận động luôn đạt kết quả cao vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2022, có 01 cá nhân được Thủ Tướng chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 12 cá nhân được Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy Khen; có 4/13 tập thể đạt danh hiệu "Lao động xuất sắc”; 107/107 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến”, trong đó 24 cá nhân đạt “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và nhiều phần thưởng khác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó phòng tổng hợp phát biểu

Đồng chí Lê Ngọc Minh - Phó phòng Nông nghiệp phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí dự họp đều thống nhất với các dự thảo báo cáo trình Hội nghị. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị tăng cường cơ chế phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa công vụ, nâng cao chất lượng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An năm 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Đào Thị Thanh Mai phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh Mai – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá cao các kết quả Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm 2022, trong đó, nổi bật là đẩy nhanh công tác chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ, cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong việc tham mưu công tác quản lý điều hành; chăm lo, đảm bảo quyền lợi các chế độ, chính sách cho cán bộ, đoàn viên...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua, tiếp tục giữ vững và phát huy các danh hiệu đã đạt được

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh khẳng định, năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2023 là năm bản lề để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh lưu ý Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tham mưu tổng hợp, vì vậy, cán bộ, công chức tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu; quan tâm đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành, địa phương. Tập thể Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất phục vụ hoàn thành tốt công tác tham mưu UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Chu Hữu Bằng vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 – 2022

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng trao Giấy khen của Chánh Văn phòng UBND cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022

Tác giả: Quỳnh Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP