Tin trong tỉnh

Nghệ An phê duyệt Đề cương chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030

Trong đó, điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhà ở riêng lẻ và nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh; dự báo nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách về NƠXH.

Đây là thông tin được nêu trong Quyết định số 3983/QĐ-UBND do UBND tỉnh Nghệ An ban hành vào ngày 4/12/2023, về việc phê duyệt Đề cương chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Cơ quan chủ trì thực hiện là Sở Xây dựng Nghệ An.

Cụ thể, trong đó điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh (nhà ở riêng lẻ và nhà ở chung cư); dự báo nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội; nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở;

Xác định các chỉ tiêu về phát triển nhà ở; làm cơ sở để quản lý công tác phát triển nhà ở và triển khai thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh; thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở; thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu: Phù hợp với Luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Phù hợp Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021. Phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Cơ sở pháp lý: Luật Nhà ở; Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030;

Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, nhận thức được tầm quan trọng của nhà ở đối với đời sống và phát triển kinh tế, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thực hiện công tác lập chương trình phát triển nhà ở. Ngày 11/10/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4175/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình phát triển nhà ở).

Chương trình phát triển nhà ở sau khi được ban hành đã tác động tích cực đến công tác quản lý và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển có hệ thống và phù hợp với quy định của Luật Nhà ở 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ...

Tuy nhiên, Chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt có thời hạn đến năm 2025, tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định: “Trước thời hạn 06 tháng, tính đến khi hết giai đoạn thực hiện chương trình phát triển nhà ở theo quy định đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua theo quy định của pháp luật về nhà ở”, như vậy việc xây dựng mới Chương trình để thay thế Chương trình hiện hành phải thực hiện trong năm 2024.

Mặt khác, ngày 22/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Vì vậy việc lập Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 là hết sức cần thiết, để phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia cũng như quy định pháp luật về nhà ở, phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội và nhà ở đến năm 2030, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh cũng như toàn quốc.

Nội dung nghiên cứu phải khái quát điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An; thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh: Đánh giá hiện trạng về diện tích sàn và chất lượng nhà ở; Phân tích, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước;

Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở; Xác định mục tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; Định hướng chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kỳ chương trình; Xác định nhu cầu vốn để phát triển nhà ở; Giải pháp để thực hiện chương trình; Khu vực dự kiến phát triển nhà ở phân theo đơn vị hành chính cấp huyện;

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chương trình. Trong quá trình triển khai tổ chức lập Chương trình, có thể bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung để phù hợp với quy định của pháp luật và các quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, kinh phí lập chương trình theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Đồng thời giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để ký hợp đồng xây dựng Chương trình. Tiến độ thực hiện trong năm 2024.

"Việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở là cấp thiết để thực hiện Luật Nhà ở và Chiến lược nhà ở quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/2021/QĐ-TTg ngày 22/12/2021, đồng thời làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới", UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: reatimes.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP