Tin trong tỉnh

Nghệ An thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập lần đầu năm 2020

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/3/2021.

Nghệ An triển khai thực hiên kê khai, minh bạch tài sản thu nhập lần đầu năm 2020.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 981/UBND-TD gửi Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập lần đầu năm 2020.

Theo đó, để triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập lần đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh được thống nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (năm 2020) cho các đối tượng thuộc diện kê khai.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai (quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng) gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 15/3/2021; hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai (mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục 1 được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ).

Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng Bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó. Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận Bản kê khai.

Các sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện tiếp nhận, quản lý, bàn giao Bản kê khai tài sản, thu nhập theo Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng. Đối với các trường hợp chưa xác định được cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập thì tạm thời chưa bàn giao, chờ thực hiện hướng dẫn cụ thể tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong kiểm soát tài sản, thu nhập được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Đồng thời công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo Điều 39, Luật Phòng chống tham nhũng và Điều 11, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/3/2021.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP