Tin trong tỉnh

Nghệ An thực hiện rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2023

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không theo địa giới hành chính, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 191/KH-UBND về việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Thông qua việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện những nội dung bất cập, vướng mắc, rườm rà, chồng chéo, không phù hợp đang gây khó khăn, cản trở của thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ.

UBND tỉnh yêu cầu việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính phải được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, đầy đủ, đúng thời gian, đúng các nhóm, lĩnh vực, nội dung được yêu cầu. Các phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính phải có tính khả thi, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính; đồng thời bám sát các nội dung của các thủ tục hành chính đã được công bố, thiết lập dịch vụ công trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Khuyến khích rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính từ thực tiễn sử dụng, thao tác trên Hệ thống để kiến nghị, phản ánh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính.

Theo đó, việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện đối với các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính có quy định nộp, xuất trình hộ khẩu/xác nhận thông tin cư trú hoặc Tờ khai/Đơn của thủ tục hành chính có yêu cầu điền thông tin hộ khẩu/xác nhận thông tin cư trú. Trong đó, đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thì các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã), các cơ quan khác có liên quan thực hiện. Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã thì UBND cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan khác tổng hợp kết quả đơn giản hoá thủ tục hành chính của cấp huyện, cấp xã.

Cách thức đơn giản hoá thủ tục hành chính là kiến nghị cắt, giảm thành phần hồ sơ, cắt, giảm yêu cầu điền thông tin hộ khẩu/xác nhận thông tin cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính,...

Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Đối với UBND cấp huyện, việc rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã.

Cách thức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính căn cứ Điều 25 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ để điền Biểu mẫu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại Phụ lục VII (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP);

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; kiểm soát chất lượng kết quả rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của các cơ quan được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này; đồng thời thẩm định, tổng hợp kết quả thực hiện của các Sở, ngành được giao theo Kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và phạm vi giải quyết theo đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; phối hợp trong việc cung cấp các thông tin, số liệu của thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình theo yêu cầu của các cơ quan liên quan.

Tác giả: H.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP