Du lịch Cửa Lò: Khởi nguồn từ di sản văn hóa (Kỳ I)

Lững thững dưới nắng chiều Cửa Lò, đoái trông đền Yên Lương (phường Nghi Thủy) mới tỏ tường hết thảy những giá trị “hữu hình”, “vô hình” ngày đêm bồi phù sa văn hóa vào nơi những con sóng xô bờ.


TOP