Bị đình chỉ giao dịch, FLC nói gì?

FLC cho biết sau khi phát hành BCTC kiểm toán năm 2021, HĐQT FLC sẽ triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, theo đúng các trình tự được quy định hiện hành, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022.


TOP