UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam

Tại Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3694/QĐ.UBND-CN ngày 03/8/2009 của UBND tỉnh.


TOP