Thành phố Vinh phấn đấu trở thành đô thị thông minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, thành phố Vinh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, khẳng định là một trong những đô thị phát triển nhanh, bền vững của cả nước. Nắm bắt thời cơ và vận hội mới, thành phố Vinh đang phấn đấu xây dựng trở thành đô thị thông minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 39

Tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã tham luận định hướng phát triển thời gian tới. Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng trong triển khai Nghị quyết số 39.


TOP