Nghệ An thực hiện Quyết định 213 về kiểm kê tài sản công

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương bám sát nội dung đề án tổng kiểm kê tài sản công, kịp thời tham mưu UBND tỉnh làm đúng theo Quyết định 213 của Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành chỉ đạo.


TOP