Loại bỏ các thủ tục, quy định “làm khó” giáo viên

Thông tư 08 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021, Thông tư số 02/2021, Thông tư số 03/2021 và Thông tư số 04/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đã có hiệu lực thi hành từ ngày 30/5.


TOP