Tin trong tỉnh

Từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 23/2 thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống ma túy (PCMT) gắn với tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp PCMT nhằm ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu qua biên giới, không để Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của cả nước; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm, vi phạm về ma túy và tệ nạn ma túy. Đồng thời, triển khai các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; tăng cường các giải pháp cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác PCMT trên địa bàn toàn tỉnh; từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Quá trình thực hiện công tác PCMT phải gắn với các mặt công tác phòng, chống tội phạm nói chung và lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về PCMT, như: Đề án nâng cao hiệu quả xóa địa bàn phức tạp về ma túy, giai đoạn 2022 - 2025, Kế hoạch thực hiện Tháng hành động PCMT (tháng 6) và Ngày toàn dân PCMT (26/6) năm 2023; Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện năm 2023… Đồng thời, chỉ đạo triển khai nhân rộng Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy” hướng tới mục tiêu “làm sạch” ma túy 6 huyện biên giới trong năm 2023.

Cùng với đó, đa dạng hóa các nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền về PCMT; tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; phổ biến, nhân rộng các mô hình điểm.

Chỉ đạo các lực lượng chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về ma túy, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, trên các tuyến trọng điểm; tuyệt đối “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”; nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống ma túy; triển khai mô hình “03 lớp” (lớp ngoại biên, lớp giáp biên giới và lớp nội địa) đấu tranh PCMT; tổ chức đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu; ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng địa bàn Nghệ An làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma túy.

Mặt khác, cần làm tốt công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Đẩy mạnh hợp tác hiệu quả thực chất về PCMT với lực lượng chức năng và các tỉnh đối biên của Lào theo mô hình “3 cấp” từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ; đặc biệt là Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy với Bộ Công an Lào.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, sơ, tổng kết công tác PCMT; chủ trì tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch này.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

  Từ khóa: ma túy , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP