Tin trong tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2024

Tại Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 13/7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2024.

Theo Kế hoạch, tỉnh sẽ mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh với số lượng 240 đồng chí; mở 04 lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh với số lượng 320 đồng chí. Dự kiến tổ chức học từ tháng 3/2024 đến tháng 10/2024 tại Trung tâm 764 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thực hiện theo Thông tư số 172/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thực hiện theo Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.

UBND tỉnh giao cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan triển khai công tác chuẩn bị; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình các cấp tuyên truyền, đưa tin về kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo Trung đoàn 764 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho từng lớp theo đúng quy định; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, học tập…

Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương lập danh sách cán bộ thuộc diện đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, các lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định; đồng thời thẩm định danh sách cán bộ tham gia các lớp học, bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cơ quan, tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, cử cán bộ thuộc diện đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đúng đối tượng, thành phần, chỉ tiêu được giao.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc diện đối tượng 3 đúng đối tượng, thành phần theo chỉ tiêu phân bổ; đảm bảo nội dung, thời gian các lớp học, chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, an toàn và tiết kiệm.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP