Tin trong tỉnh

UBND tỉnh phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Đệ đã ký ban hành Quyết định số 2156/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt bổ sung 01 mỏ đất sét là gạch, ngói đồng tại khu vực đồng Cửa Nương, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành có diện tích 3,14 ha và 01 mỏ đá xây dựng tại khu vực núi Hùng Vàng, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên có diện tích 28,32 ha vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các bước quản lý, cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản tại 2 khu vực mỏ theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện: Yên Thành, Hưng Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP