Giáo dục

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2023 -2024

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 24/7 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2023 -2024.

Theo kế hoạch, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 542 trường mầm non (trong đó, công lập 483 trường, ngoài công lập 59 trường); tiểu học có 481 trường (trong đó, công lập 480 trường, ngoài công lập 01 trường); trung học cơ sở 396 trường (trong đó, công lập 392 trường, ngoài công lập và đơn vị tự chủ 04 trường). Số điểm lẻ trường mầm non 551 điểm lẻ; tiểu học 362 điểm lẻ; trung học cơ sở 31 điểm lẻ.

Về quy mô lớp, học sinh: Đối với bậc Mầm non: Nhà trẻ 1.590 nhóm, 35.904 cháu nhà trẻ (trong đó, công lập 1.030 nhóm, 24.397 cháu (thuộc tỉnh quản lý); ngoài công lập 554 nhóm, 11.357 cháu; đơn vị tự chủ Trường Mầm non thực hành Đại học Vinh 06 nhóm, 150 cháu).

Mẫu giáo có 5.971 lớp, 183.942 học sinh (trong đó, công lập 5.242 lớp, 166.132 học sinh (thuộc tỉnh quản lý); ngoài công lập 715 lớp, 17.406 học sinh; đơn vị tự chủ Trường Mầm non thực hành Đại học Vinh 14 lớp, 404 học sinh).

Tiểu học có 10.602 lớp, 346.774 học sinh (trong đó, công lập 10.510 lớp, 343.769 học sinh (thuộc tỉnh quản lý); ngoài công lập 57 lớp, 1.751 học sinh; đơn vị tự chủ (Trường TH, THCS&THPT thực hành Đại học Vinh và Trường TH&THCS thực hành sư phạm Nghệ An) 35 lớp, với 1.254 học sinh).

Trung học cơ sở có 5.812 lớp, 231.441 học sinh (trong đó, công lập 5.755 lớp, 229.452 học sinh (thuộc tỉnh quản lý); ngoài công lập 29 lớp, 950 học sinh; đơn vị tự chủ (Trường TH&THCS thực hành Đại học Vinh 18 lớp, 724 học sinh; TH&THCS thực hành CĐSP Nghệ An 10 lớp và 315 học sinh).

Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục khối Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Về trung học phổ thông có 90 trường (trong đó, công lập 72 trường (kể cả Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chuyên Đại học Vinh, PTDTNT và Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Nghệ An); ngoài công lập 18 trường). Số lớp, số học sinh (không bao gồm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chuyên Đại học Vinh, PTDTNT và Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao Nghệ An) là 2.477 lớp và 106.112 học sinh. Trong đó, công lập 2.184 lớp, 93.060 học sinh; ngoài công lập 293 lớp, 13.052 học sinh.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có 276 lớp, 11.466 học sinh (Bao gồm chỉ tiêu cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT).

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục phân khai cụ thể, thông báo và triển khai, thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển giáo dục tại địa phương năm học 2023 - 2024.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023 – 2024, việc bố trí biên chế cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2023 – 2024 đúng quy định; định kỳ, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương năm học 2023 - 2024 hiệu quả; tiếp tục sáp nhập trường học theo lộ trình tại Quyết định số 5028/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và định hướng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP