Tin trong tỉnh

Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 20/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

100% bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc kết nối, đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngay từ đầu năm, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình công tác và các nhiệm vụ phát sinh.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn được Bộ Nội vụ ưu tiên, tập trung nguồn lực để thực hiện nhằm đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nền hành chính nhà nước theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách pháp luật bảo đảm tính khả thi, đến nay các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ đã cơ bản đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới của nền hành chính nhà nước và sự phát triển của đất nước.

Bộ Nội vụ đã chủ động đổi mới hoạt động quản lý công vụ, công chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã có cơ chế để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước và văn hóa công vụ; kịp thời tham mưu điều chỉnh lương cơ sở tăng lên 20,8%; đồng thời tham mưu trình Quốc hội thông qua cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; mở rộng chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Ngành Nội vụ tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu với người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực công tác của Bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ, ngành Nội vụ. Tính đến thời điểm tháng 12/2023, 100% bộ, ngành và địa phương đã hoàn thành việc kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức; kết quả đã đồng bộ được gần 2,5 triệu hồ sơ cán bộ công chức viên chức để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công tác thi đua, khen thưởng được các địa phương quan tâm, chủ động, sát sao theo hướng tôn vinh, khen thưởng, biểu dương đối tượng lao động trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh về tín ngưỡng, tôn giáo và thường xuyên hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo. Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng... đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ còn chưa kịp thời, đặc biệt là tập huấn, hướng dẫn triển khai các chính sách mới đã ban hành. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tuy đã được cải thiện song hiệu quả chưa cao. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc dẫn đến chậm tiến độ, giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính đã có tiến bộ nhưng có nơi chưa nghiêm, còn có công chức bị kỷ luật…

Năm 2024, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động: “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả Bộ Nội vụ đạt được trong năm 2023; đồng thời thống nhất với phương châm hành động của Bộ Nội vụ năm 2024 là “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Về nhiệm vụ năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ ưu tiên toàn diện và tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế; công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chính quyền cấp xã.

Bên cạnh đó, xây dựng và phê duyệt các Đề án vị trí việc làm. Hiện nay, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn các địa phương thực hiện. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, đây là một việc khó vì hiện nay bộ máy của chúng ta đang quá cồng kềnh nên việc mô tả vị trí việc làm sẽ có sự xung đột, chồng chéo. Vì vậy, Bộ Nội vụ cần phối hợp, kết nối với các Bộ, ngành, địa phương để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh. Việc xây dựng Đề án không cầu toàn, bám vào các nguyên tắc chung, các nội dung cụ thể có thể linh hoạt theo từng vị trí. Bên cạnh đó, cần phải phân cấp mạnh cho các địa phương. Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm phải hoàn thành trong quý I/2024 để từ ngày 1/7/2024 có thể áp dụng phương án trả lương mới.

Bộ Nội vụ và các địa phương hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trước Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ tới. Xây dựng các cơ chế tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức gắn với việc khuyến khích, trọng dụng nhân tài. Tiếp tục thực hiện tinh giản bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện các nhiệm vụ. Đối với công tác thi đua khen thưởng phải động viên đúng chỗ, đúng người. Tiếp tục làm tốt công tác dự báo, định hướng tình hình tôn giáo tín ngưỡng…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP