Trong nước

Hàng loạt vi phạm trong tuyển dụng, quản lý công chức tại Ninh Bình

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa kết luận, chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong tuyển dụng, quản lý công chức tại Ninh Bình. Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan phải chịu trách nhiệm; bị xử lý theo quy định.

Kết luận nêu rõ: UBND tỉnh Ninh Bình áp dụng chính sách khuyến khích tài năng và thu hút một số đối tượng là người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình có nội dung chưa phù hợp quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP nhưng chưa được kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình còn giao biên chế sự nghiệp làm công việc của công chức trong cơ quan hành chính. Cụ thể, có 12 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 39 viên chức để làm công việc của công chức; 4 cơ quan, tổ chức sử dụng 18 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Năm 2018 và năm 2019, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức 2 kỳ tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển (tuyển dụng được 77 công chức ngạch chuyên viên, kiểm lâm viên). 2 kỳ thi tuyển, xét tuyển thực hiện theo quy định nhưng thông báo tuyển dụng không được niêm yết.
Kỳ thi tuyển công chức năm 2019, UBND tỉnh Ninh Bình không thông báo bổ sung khi có thay đổi chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm theo quy định. Hội đồng tuyển dụng không báo cáo UBND tỉnh về kết quả tuyển dụng vòng 2; ban hành thông báo kết quả tuyển dụng không đúng thẩm quyền quy định.

Đến thời điểm thanh tra, một số cơ quan, tổ chức chưa hướng dẫn công chức mới được tuyển dụng hoàn chỉnh đầy đủ thành phần hồ sơ công chức; còn 4 công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 50 hồ sơ phát hiện 5 trường hợp trước đó được tuyển dụng vào viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh; 2 trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi ở nước ngoài nhưng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng; 1 trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hàng loạt trường hợp không đảm bảo trình tự, thủ tục

Kết luận thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ: Có 2 công chức được bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định pháp luật hoặc quy định của UBND tỉnh và 20 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm nhưng trước đó được tuyển dụng theo chính sách thu hút của UBND tỉnh hoặc được tiếp nhận từ doanh nghiệp, điều động từ đơn vị sự nghiệp,… không đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng.

Quyết định bổ nhiệm lại đối với 02 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức còn chậm so với quy định.

Thời điểm thanh tra, còn 4 cơ quan, tổ chức ký và sử dụng 14 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình: Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó.

Rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Không giao và sử dụng viên chức; hợp đồng lao động, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Xử lý theo thẩm quyền đối với 27 trường hợp được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh hoặc chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng (gồm 5 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và 20 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh; 2 trường hợp trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng).

Tiến hành rà soát các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh để có biện pháp xử lý theo các kết luận, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và của Bộ Nội vụ; xử lý theo thẩm quyền đối với 1 công chức lãnh đạo phòng cấp huyện đang giữ ngạch cán sự và không đảm bảo thời gian giữ ngạch được bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017 theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư.

“Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cùng chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong kết luận thanh tra. Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định”, kết luận thanh tra Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Tác giả: Thái Bá

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP