Tin trong tỉnh

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2023

Ngày 29/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 729/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2023 diễn ra vào ngày 26/9.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và ý kiến của các đại biểu thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; đồng thời đưa ra các nhiệm vụ giải pháp cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quyết tâm phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra; rà soát, đánh giá, xác định rõ các nội dung trọng tâm và có các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, hàng hóa xuất khẩu. Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI để sớm xây dựng, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.

Tiếp tục duy trì, đảm bảo sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch đề ra. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thúc đẩy, khuyến khích tiêu dùng và các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn.

Thực hiện theo đúng cam kết, tối thiểu phải giải ngân đạt mục tiêu trên 95%

Cùng với đó, các Sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện theo đúng cam kết, tối thiểu phải giải ngân đạt mục tiêu trên 95% theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 418-NQ/BCSĐ ngày 31/7/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Thông báo số 622/TB-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh,…

Tập trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đặc biệt là các ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, NN&PTNT tiếp tục đồng hành, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, địa phương.

Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Sở LĐTB&XH, Sở NN&PTNT, Ban Dân tộc phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, địa phương có liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm, trong đó lưu ý tham mưu điều hoà nguồn vốn giữa Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Các Sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Hướng dẫn các ngành, địa phương xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Về triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp ngành Thuế, Hải quan thực hiện rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, xác định các khoản thu có thể bù đắp cho các khoản hụt thu; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các địa phương trong việc thực hiện thu tiền sử dụng đất qua hình thức đấu giá đất theo quy định. Chỉ đạo, điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ theo khả năng thu ngân sách; rà soát, cắt giảm các khoản chi thường xuyên, những khoản chi không cần thiết.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc quản lý ngân sách. Hướng dẫn các ngành, địa phương xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho người dân cả về vật chất và tinh thần.

Sở Y tế tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân, đảm bảo các điều kiện về vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh,… Chủ động trong công tác phòng, chống các dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024. Triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023-2024 theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh; lưu ý rà soát, công khai minh bạch thu - chi đầu năm học mới, tránh tình trạng lạm thu ở các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Sở LDDTB&XH tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế, hộ nghèo,... Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các địa bàn Khu kinh tế.

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa – thể thao, tạo không khí vui tươi, tích cực, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng.

Lên phương án tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh

Về nhiệm vụ cụ thể trong tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) tháng 10/2023 và kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các hồ sơ, hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; tham mưu phương án tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh trước ngày 15/10/2023.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị. Giao các Sở, ban, ngành và UBND thành phố Vinh khẩn trương nghiên cứu, đề xuất gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023. Chủ trì, phối hợp thực hiện thành công các nhiệm vụ được phân công để tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân, Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức tốt Chương trình giao lưu nghệ thuật “Truông Bồn – Dấu chân anh hùng” nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2023). Sở NN&PTNT phối hợp với các ngành, địa phương liên quan chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão.

Khắc phục tình trạng ách tắc, chậm xử lý công việc

Các cấp, các ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Cần quán triệt cán bộ, công chức khắc phục tình trạng ách tắc, chậm xử lý công việc, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm gây ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chung.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và trình Bộ Nội vụ trước ngày 31/10/2023.

Về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Các cấp, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông; quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông”.

Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh tại cơ sở.

Tại phiên họp UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền và thống nhất thông qua dự thảo nội dung các Văn bản:

1. Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 30/2021/QĐ - UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp hạng Cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

2. Dự thảo Quyết định bãi bỏ một phần Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh

3. Dự thảo Quyết định bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với đá Granite vào Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 71/2022/QĐ - UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh

4. Dự thảo Chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025.

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP