Tin trong tỉnh

Nghệ An: Phân công nhiệm vụ trong việc đôn đốc tiến độ và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa phân công nhiệm vụ cho các PCT UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; chủ đầu tư về việc theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023

Tại Quyết định số 308/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư về việc theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án được phân công phụ trách, đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2023 giải ngân đạt 95 -100% kế hoạch giao.

Đồng thời, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra thực tế các dự án, tổ chức giao ban với các chủ đầu tư, nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của từng dự án được phân công theo dõi để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Dự án mở rộng đường Bình Minh, TX Cửa Lò đang được đẩy nhanh tiến độ.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được phân công; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chịu trách nhiệm chung về theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tham mưu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Giám đốc Sở Tài chính ưu tiên đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhập tabmis cho các dự án kịp thời để các chủ đầu tư giải ngân vốn. Thường xuyên theo dõi giải ngân nguồn thu từ sử dụng đất và nguồn bội chi ngân sách địa phương. Hàng tháng tổng hợp báo báo gửi UBND tỉnh và các sở, ngành tình hình nhập tabmis của từng dự án để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị lập hồ sơ thanh toán; tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để giải ngân vốn kịp thời. Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân vốn gửi về Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, các sở quản lý xây dựng chuyên ngành (nhất là Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT) đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung ưu tiên xử lý hồ sơ thủ tục liên quan các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bãi thải… và các khó khăn trong việc cung cấp vật liệu xây dựng.

Tác giả: Thục Anh

Nguồn tin: Báo Môi trường & Đô thị

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP