Kinh tế

Nghệ An: Thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 8866/UBND-TD yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước và Chủ tịch các huyện, thị, thành trên địa bàn chỉ đạo thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021.

Ảnh minh họa.

Theo đó, việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai thực hiện trong năm 2021 bao gồm các hình thức:

Kê khai lần đầu: Được thực hiện đối với những người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

Kê khai hàng năm được thực hiện đối với những trường hợp: Người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên, những trường hợp này nộp bản kê khai về Thanh tra tỉnh để tổng hợp và chuyển về Thanh tra Chính phủ; người có nghĩa vụ kê khai được quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Kê khai bổ sung: Được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên trừ những trường hợp đã thực hiện kê khai hàng năm.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý kê khai. Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại.

Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 1 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền.

Để triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh được thống nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 cho các đối tượng thuộc diện kê khai: Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai (đầy đủ thông tin về họ tên, chức danh, đơn vị công tác, hình thức kê khai) gửi về Thanh tra tỉnh; hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai; lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai.

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 được thực hiện theo Điều 39, Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 11, Nghị định 130 ngày 30/10/2020 của Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/12/2021.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP