Tin trong tỉnh

Nghệ An: Triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 644/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 7/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trung tâm thương mại Lotte Vinh.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 819/QĐ-TTg đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ nguồn lực, giải pháp thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) theo Quyết định số 819/QĐ-TTg.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy của địa phương theo các thời kỳ, bảo đảm liên kết vùng, kết nối đồng bộ, hiệu quả với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành. Căn cứ phân kỳ các mốc thời gian trong quy hoạch để kiểm tra, đôn đốc nhằm hoàn thành mục tiêu, định hướng mà quy hoạch đã xác định. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong từng giai đoạn, đảm bảo việc thực hiện Quyết định số 819/QĐ-TTg có hiệu quả, đúng tiến độ.

Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch, gồm: Tổ chức công bố Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân khi triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an bố trí nguồn lực, đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch, dự án có liên quan bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quyết định số 819/QĐ-TTg. Cập nhật những nội dung liên quan trong quy hoạch tỉnh để đảm bảo tuân thủ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy của địa phương theo Quyết định số 819/QĐ-TTg.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng phòng cháy và chữa cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh tổ chức công bố Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện quy hoạch; định kỳ tham mưu tổ chức đánh giá, rà soát tình hình thực hiện quy hoạch, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch. Triển khai thực hiện việc hoàn thiện mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và các cơ quan liên quan, trọng tâm là việc thành lập mới các Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực đô thị, các khu vực trọng điểm về phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo đến năm 2030 mỗi đơn vị hành chính cấp huyện có tối thiểu 1 đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc quy hoạch, bảo đảm hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổ chức kiểm tra hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị để đề xuất cấp có thẩm quyền khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện. Trong quá trình quy hoạch mới đô thị, phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất bố trí đường giao thông trong các khu dân cư, khu đô thị đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định...

Các Sở, ngành cấp tỉnh liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xem xét, tham mưu bố trí nguồn lực, đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 -2030, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng ngành, lĩnh vực. Rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch, các dự án có liên quan đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch theo Quyết định số 819/QĐ-TTg.

UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này tại địa phương. Phối hợp Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan bố trí nguồn lực, đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 -2030, các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP