Tăng trưởng ấn tượng của công nghiệp Nghệ An

Thực hiện Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 18, cơ cấu công nghiệp của Nghệ An tiếp tục chuyển dịch nhanh và đúng hướng. Cơ cấu nội ngành cũng có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm dần ngành khai thác chế biến khoáng sản. Tuy nhiên, để công nghiệp đóng góp tích cực hơn nữa cho nền kinh tế thì vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.


TOP